Regulamin

Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy łączy się z akceptacją poniższego regulaminu. 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE / ZLECENIE USŁUGI

 1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia usługi poprzedzając to kontaktem w celu przybliżonej wyceny usługi.
 2. Usługi sprzedawane za pośrednictwem serwishtc.pl są skierowane wyłącznie dla konsumentów, osób prywatnych
 3. Zgłoszenie sprzętu Klienta do serwisu może nastąpić tylko poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
 4. Serwis wydaje Klientowi numer naprawy potwierdzający przyjęcie sprzętu do naprawy, na podstawie którego wraz z danymi adresowymi jest wydawany sprzęt/ wysyłany sprzęt.
 5. Kontakt z serwisem serwishtc.pl odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub listowną.
 6. Sprzęt jest wysyłany tylko po dokonaniu płatności lub potwierdzeniu mailowym przez klienta o wysyłce pobraniowej (płatność przy odbiorze).
 7. W przypadku zwłoki płatności za wykonaną usługę, serwis może obciążyć klienta kosztami magazynowania urządzenia w kwocie 4zł/dzień (zwłoka pow. 30dni).
 8. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD) lub Poczty.
 9. Odpady poserwisowe są utylizowane,  o chęci otrzymania odpadów należy poinformować serwis przed rozpoczęciem naprawy.
 10. Rezygnacja z usługi w trakcie jej trwania może nastąpić tylko na warunkach określonych przez serwis, po uprzednim opłaceniu wskazanej kwoty za dotychczasowo wykonane prace.
 11. Należy pamiętać, ze usługa regeneracji/naprawy nie jest równorzędna z wymianą całego urządzenia na nowe. W urządzeniu mogą występować odstępstwa od cech fabrycznych urządzeń (np. brak wodoodporności, drobne szczeliny poniżej 1,5mm).
 12. Serwis jest w stałej współpracy z innymi punktami serwisowymi. W przypadku problemów z pozyskaniem części lub wydłużającym się czasem realizacji – urządzenie przekazywane jest do zewnętrznego serwisu, który wykonuje usługę o takim samym standardzie jak serwis główny.
 13. Serwis może udzielić rabatu zgodnie z obowiązującymi promocjami.
 14. Serwis w przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie jej trwania pobiera opłatę za podstawową diagnostykę w kwocie 67,00 zł.

2. WYSYŁKA SPRZĘTU

 1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi Klient. Należy pamiętać, aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt.
 2. Korzystając z opcji odbioru urządzenia przez kuriera należy posługiwać się tylko i wyłącznie przesłanymi dokumentami przez nasz serwis. (List przewozowy, protokół przekazania towaru).
 3. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem kuriera są ubezpieczone do kwoty 4000zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę Klient powinien powiadomić o tym serwis.
 4. Serwis przyjmuje do naprawy jedynie urządzenia które zostały przed wysyłką zgłoszone.
 5. Serwis nie odbiera przesyłek pobraniowych.
 6. Klient w przypadku rezygnacji z usługi tuż po wypełnieniu formularzu „zlecenia realizacji” z zaznaczoną opcją odbioru urządzenia od klienta jest zobowiązany pokryć podwójny koszt odbioru przesyłki (36zł).
 7. Wysyłka i odbiór urządzeń za pośrednictwem kuriera może nastąpić tylko na terenie Polski. W przypadku innych krajów koszt należy ustalić indywidualnie.

3. CZAS TRWANIA NAPRAWY

 1. Czas naprawy jest zależny od rodzaju usterki i dostępności części zamiennych.
 2. Średni czas naprawy to 6dni roboczych który to czas może się wydłużyć do 14dni roboczych a w trudniejszych przypadkach okres ten może się wydłużyć o kolejne 14dni.
 3. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia lub kosztach przekraczających podany limit Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub poprzez status naprawy.
 4. Po upływie 90 dni od dnia zawiadomienia mailowego lub telefonicznego (np. połączenie głosowe, sms, mail) o zakończeniu usługi, wysyłane jest ostateczne wezwanie do odbioru sprzętu z nieprzekraczalnym terminem 14dni kalendarzowych na adres podany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do Serwisu.
 5. Nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne .

4. GWARANCJA/REKLAMACJA

 1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji na okres 1 miesiąca od daty wykonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, reballing, oprogramowanie, konserwacja na które serwis nie udziela gwarancji.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji/gwarancji jest okazanie dokumentu sprzedaży lub karty gwarancyjnej otrzymanej przy odbiorze sprzętu z serwisu.
 3. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
 4. Decyzję w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego serwis wydaje w ciągu 14 dni od otrzymania sprzętu.
 5. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy wymienione podczas naprawy, wyszczególnione w karcie naprawy.
 6. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
 7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do serwisu na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
 8. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.);
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia;
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;
  • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie);
  • Oprogramowania, którego autorem nie jest serwis.
  • Wystająca szyba w wymiarze mniejszym jak 1,5mm poza obrąb obudowy;
  • Martwe/czarne piksele w wymiarze mniejszym jak 3 na powierzchni 2cm2;
  • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu;
  • Uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy przewoźnika.
  • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące rekomendowanym serwisem serwishtc.pl .
 9. Skrócone warunki gwarancji/ reklamacji oraz inne uwarunkowania wyszczególnione są na karcie naprawy. Okres gwarancyjny może wynieść więcej jak 1 miesiąc co jest zaznaczane na karcie naprawy.

5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 3. Za wady, braki i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie powierzonym serwisowi.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się w pamięci urządzeń dostarczanych do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie.
 9. Oględziny przesłanego sprzętu mogą dotyczyć wyłącznie usterki/usługi podanej przez Klienta .
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.

6. ZABEZPIECZENIA

 1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby gwarancyjne.
 2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właścicielem serwisu jest enaprawa.pl z siedzibą w Krasnopolu 16-503. Działający w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup NIP: 5213641211REGON: 146433467 KRS: 0000442857.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wykorzystywania plików cookies, polityką oraz regulaminem serwisu. Zamknij